Neoficiálna výstava pre orieškov, psíkov bez PP aj s PP
ZÁHORÁCKY ORIEŠOK
III. ročník

PROPOZÍCIE

Mesto konania: Kamenný mlyn – Vajarský, Plavecký Štvrtok
Dátum: 4.5.2019

Program

8:00 – 9:00 Registrácia účastníkov
9:15 Zahájenie akcie
17:00 Predpokladaný koniec akcie

*Program je iba orientačný! Môže sa zmeniť!
Presný harmonogram kategórií a ich poradie bude zverejnené po uzávierke podľa počtu súťažiacich.

Prihlasovanie: do naplnenia kapacity, alebo do 20.4.2019
bude spustené od 1.1.2019!
Prihláška je platná až po uhradení štartovného poplatku!

Porota: Viktória Gajdošová (ďalšieho rozhodcu doplníme čoskoro!)

Darčeky: každý prihlásený psík dostane darčeky za účasť. Na víťazov vo všetkých kategóriách a súťažiach čakajú trofeje a krásne ceny. Každé dieťa dostane diplom, darčeky a ďalšie.

Tombola: Kúpou tomboly podporíte podporovaný útulok. Tombola sa predáva od 8:00 do vypredania. Cena je 0,50€ / lístok.

Kategórie

 • Naj šteniatko – všetci psi a sučky do 12-tich mesiacov veku
 • Naj senior – všetci psi a sučky nad 8 rokov
 • Naj oriešok psík/sučka
 • Naj psík poznatelného plemena (bez preukazu o pôvode)
 • Naj psík s rodokmeňom – všetci psi s preukazom pôvodu
 • Naj útulkáčik – z útulku alebo z ulice
 • Naj maznáčik – ten najkrajší “gaučák” !
 • Naj pes typu bull – pre krížencov, psíkov bez aj s PP
 • Naj malý psík – jazvečík, čivava, yorkšír, kríženci, …
 • Naj stredný psík – border colie, AST, kokršpaniel, kříženci, …
 • Naj veľký psík – leonberger, nemecká doga, zlatý retríver, nemecký ovčiak, kríženci, …

Absolútny víťaz – postupujú všetky prvé miesta z každej kategórie

*V prípade dostatončného naplnenia kategórie bude ocenené 1.-5. miesto trofejou a vecnými cenami, v opačnom prípade 1.-3. miesto.
**Každý pes sa môže zúčastniť viacerých kategórií ak spĺňa ich popis!

Súťaže

 • Dieťa a pes – Dve kategórie detí – do 9 rokov dieťaťa, od 10 do 17-tich rokov Junior handling. Na každé dieťa budú čakať darčeky.
 • Podarený párik – dvaja psíci / sučky / psík a sučka tvoriaci harmonický pár (nemusia byť jedného majiteľa) – treba vyplniť v prihláške pre oboch psíkov (štartovné za pár 2×2€)
 • Naj trik – max. 3 triky
 • Naj kostým – len na Vašej fantázii!
 • Privolanie s nástrahami  – dráha s nástrahami na čas
 • Agility dráha – jednoduchá dráha podobná agility
 • Chytač pamlskov – koľko ich Váš psík chytí?
 • Najlepšie predvedený psík/sučka – aj oriešok sa vie predviesť ako šampión! Kto vyhrá?

*Počet súťažiacich v jednotlivých súťažiach je obmedzený!!!
Každému prihlásenému psíkovi bude pri registrácii pridelené číslo, pod ktorým vystupuje celý deň vo všetkých prihlásených kategóriách a súťažiach!

Štartovné

5€ za prvú kategóriu / súťaž / psa

2€ za každú ďalšiu / psa

Uzávierka prihlášok & platieb

do naplnenia kapacity, najneskôr však do 20.4.2019

Prihláška

Cez webový formulár na www.zahorackyoriesok.sk (bude uverejenený 1.1.2019)

Prihláška musí byť odoslaná vopred maximálne do data uzávierky! Odporúčame odoslať prihlášku spolu s platbou!

Prihlasovanie ani platba na mieste nie je možná!

Platobné údaje

Budú zaslané po prijatí prihlášky.

Počet psov

Počet psov je obmedzený!!!

Kontakt

Prihlášky, informácie, spolupráca, atď.:  info@zahorackyoriesok.sk
Facebook: Záhorácky oriešok 2018

Informácie

Voda pre psíkov a WC v areáli. Parkovisko je tiež v areáli.
Občerstvenie – reštaurácia Kamenný mlyn ( http://www.kamennymlyn.sk ).

Podmienky účasti

Všetci účastníci akcie musia predložiť platný očkovací preukaz pre všetkých psov s očkovaním proti besnote nie dlhších ako 1 rok a nie kratšej ako 30 dní.
Zahraniční účastníci musia predložiť platný pet-pass a pes musí byť čipovaný.
Všetci psi musia byť klinicky zdraví. Psi chorí a podozriví z choroby môžu byť z akcie vylúčení bez náhrady štartovného.
Z akcie sú vylúčené suky dojčiace a suky vo vyššom stupni gravidity.
Agresívne psy sa akcie nesmú zúčastniť ani s náhubkom. Zúčastniť sa nesmú ani hárajúce suky. Títo psi môžu byť z akcie vylúčený bez nároku na vrátenie štartovného.
Všetky deti mladšie ako 15 rokov musia byť pod neustálym dozorom dospelej osoby.
Každý účastník zodpovedá za škody spôsobené svojim psom a dieťaťom a je povinný po svojom psovi zbierať exkrementy.
Voľný pohyb psov po areáli nie je povolený.
Priebeh akcie bude fotografovaný. Fotografie môžu byť použité na propagáciu akcie alebo organizátora. Odoslaním prihlášky vyjadruje prihlásený súhlas so spracovaním osobných údajov. Každý zúčastnený súhlasí so zverejnením fotografií a videozáznamov vyhotovených na podujatí.
Každý zúčastnený je povinní riadiť sa všetkými aktuálne platnými zákonmi na území SR, rešpektovať ich a dodržiavať.

Podľa novely zákona 184/2018 Z. z. zákona č. 39/2007 je povinný:

 • podľa § 19 odseku (9) Vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom, ktorý spĺňa technické požiadavky podľa osobitného predpisu,102) pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.“.
 • podľa § 54g odsek (2) Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa podľa § 19 ods. 9 najneskôr do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.
  Organizátor si vyhradzuje zmenu propozícií.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo neprijať prihlášku bez udania dôvodu alebo v prípade plnej kapacity.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zrušiť akciu v prípade nepredvídateľných príčin alebo veterinárnych opatrení. Akcia môže byť presunutá na iný termín.

Poučenie o spracovaní osobných údajov

Poskytnutím súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov odoslaním správy podľa vzoru uvedeného nižšie udeľujete organizátorovi akcie : Devil’s dogs, o.z., Lesná 1611/4, 908 45 Gbely, IČO: 51 130 289 (ďalej len ako „organizátor“ alebo „Záhorácky oriešok“), v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“) (od 25.05.2018 v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov [ďalej len „GDPR“]) výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa, e-mail ako aj údaje o zakúpených produktoch a čase každého nákupu (ďalej len „osobné údaje“).
Osobné údaje sú spracúvané na účely spracovania prihlášok. Poskytnutie osobných údajov v uvedenom rozsahu je nevyhnutnou podmienkou zasielania informácií Vám ako súťažiacemu, pričom osobné údaje budú spracované až do času, keď odmietnete ďalšie zasielanie marketingových správ, maximálne však po dobu 7 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Stratou oprávnenia prevádzkovateľa na spracovanie osobných údajov zákazníka zaniká oprávnenie na zasielanie marketingových informácií
a príslušné osobné údaje budú zlikvidované alebo blokované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Tento súhlas je udeľovaný súťažiacim dobrovoľne, pričom ako súťažiaci máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@zahorackyoriesok.sk, (predmet e-mailu „Odvolanie súhlasu“) alebo písomným prehlásením doručeným na aktuálnu adresu sídla organizátora.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Ochrana Vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a/alebo zákona č. 122/2013 Z.z. resp. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), pričom Vaše práva sú upravené najmä v § 28 a nasledujúcich ustanoveniach ZOOÚ (od 25.05.2018 v článku 5 a článkoch 12 až 22 GDPR).
Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné a organizátor nemá právny nárok na ich získavanie. Poskytnutie osobných údajov s dobrovoľným súhlasom zákazníka je nevyhnutnou podmienkou preto, aby Vám mohol organizátor  zasielať obchodné a marketingové informácie.
Organizátor môže Vami poskytnuté osobné údaje použiť na profilovanie, ktoré realizuje za účelom skvalitnenia svojich služieb a prispôsobenia svojich ponúk Vám ako konkrétnemu zákazníkovi. Organizátor nikdy nezverejní údaje o Vašom správaní získané profilovaním, ani ich neposkytne ďalej tretím osobám okrem vlastných spracovateľov (sprostredkovateľov) povinných dodržiavať tieto pravidlá spracovania osobných údajov a všeobecne záväzné právne predpisy rovnako ako prevádzkovateľ.
Máte právo na informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré sa spracúvajú vrátane potvrdenia o tom, či a aké osobné údaje o Vašej osobe sa spracúvajú; vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a o postupe spracovania a vyhodnocovania operácií automatizovaného rozhodovania prevádzkovateľa; odpis, opravu Vašich osobných údajov vedených v informačnom systéme programu; vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého organizátor získal Vaše osobné údaje na spracúvanie; blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti; právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov o Vašej osobe, ak sa spracúvajú neoprávnene alebo sú neaktuálne; právo na prenosnosť Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi na Vašu žiadosť; a právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak pominie účel ich spracovania alebo nastanú iné skutočnosti v zmysle čl. 17 GDPR.
Ak sa spracúvajú Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu vrátane profilovania, máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka a je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (ak spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje organizátor alebo tretia strana), vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedenom ustanovení. Organizátor nesmie ďalej spracovávať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami ako dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Máte právo na to, aby organizátor v prípade rozhodnutia, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú, na Vašu žiadosť osobitne a manuálne prehodnotil takéto rozhodnutie; máte právo sa k takému rozhodnutiu vyjadriť a napadnúť také rozhodnutie, a na informáciu o výsledku preskúmania takéhoto rozhodnutia bez zbytočného odkladu.
Osobné údaje, ktoré poskytnete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára musia byť pravdivé. V prípade neaktuálnosti Vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu spracúvania údajov, po vypršaní času platnosti súhlasu alebo po podaní námietky voči spracovaniu osobných údajov budú Vaše osobné údaje zlikvidované a vymazané.
Máte právo na základe písomnej žiadosti požadovať od prevádzkovateľa vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo vymazanie Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia zaslaného na aktuálnu adresu sídla prevádzkovateľa alebo e-mailového oznámenia zaslaného na adresu info@zahorackyroriesok.sk (predmet e-mailu „Odvolanie súhlasu“) bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred odvolaním súhlasu.
Máte právo podať sťažnosť na postup prevádzkovateľa dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.


Propozície uverejnené 6.12.2018. Chyby a zmeny vyhradené.